Doelstelling en Beleidsplan

Het Youth Care Fund werd in 1991 opgericht door de heren P.Remstedt en O.Jager.
Het is is een stichting die primair werkt aan het organiseren en overdragen van kennis en verleent daarnaast financiële ondersteuning met als doel het structureel verbeteren van leefomstandigheden en bieden van toekomstperspectief aan kinderen en hulpbehoevenden in diverse landen.

boys music instruments

Projecten worden beoordeeld door het bestuur, of deze passen binnen de doelstellingen. Indien deze passen binnen de doelstelling, gaat het bestuur in gesprek met aan het project gelieerde partijen, bekijkt, beoordeelt of maakt samen met genoemde partijen de plannen, en geeft waar nodig advies aan de partner. Een zeer belangrijk aspect voor Stichting YCF is de goede en betrouwbare relatie met genoemde samenwerkingspartners, zodat Stichting YCF zich ervan kan overtuigen dat gelden en/ of middelen in natura goed terecht komen.

Een belangrijk aandachtspunt is dat er altijd wordt gekeken of er een ‘vliegwiel-werking’ gerealiseerd kan worden, zodat na realisatie van de projecten deze zoveel als mogelijk zelfvoorzienend kunnen worden. Denk hierbij aan het bouwen van een school, waarbij de lokale (vaak werkloze) bevolking ingehuurd wordt, en zo de community betrokken raakt bij de opbouw en instandhouding van de school. Nadat de school gerealiseerd is, zal de lokale community in staat moeten zijn om het project zoveel mogelijk zelfstandig voort te zetten en in stand te houden. Tijdens het aannemen van een project, of project ondersteuning wordt regelmatig contact onderhouden met de (lokale) partners om te toetsen hoe het project vordert en wordt dit overlegd onder de bestuursleden.

Youth Care Fund wordt voornamelijk financieel ondersteund via giften van bedrijven en in enkele gevallen via giften van bekende relaties. Er worden geen algemeen publieke (anonieme) wervingsacties georganiseerd.

Het beschikbare vermogen wordt beheerd via een rekening courant en spaarrekening bij een in Nederland gevestigde bank. Gelet op aard en omvang van de Stichting wordt er niet belegd of anderszins gespeculeerd met de toevertrouwde middelen. De Stichting streeft ernaar altijd een beperkt reserve vermogen beschikbaar te hebben om haar doelen te kunnen ondersteunen, ook indien in enig jaar minder of geen middelen ontvangen worden.

Gelet op schaal en omvang van inkomsten en bestedingen van Stichting YCF valt deze te kenmerken als een kleinere ANBI.